regulamin

REGULAMIN SURVIVAL RACE

 

CELE IMPREZY

 1. Rozpowszechnianie i popularyzacja biegu z przeszkodami jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej. 
 2. Popularyzowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w zróżnicowanych grupach społecznych.
 3. Prowadzenie zróżnicowanych akcji charytatywnych wspierających fundacje, ośrodki pomocy i inne instytucje działające na terenie Polski.

 

ORGANIZATOR

BRENTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SP. K.
Nowa 8/13, Wrocław 50-082
NIP: 8992772393
KRS: 0000572859
REGON: 362335585

  

DEFINICJE

 1. Wydarzenie – bieg z przeszkodami Survival Race, bieg z przeszkodami dla młodzieży Survival Race Junior, bieg z przeszkodami dla dzieci Survival Race KIDS, trening grupowy.
 2. Organizator Brento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul Nowa 8/13, 50-082 Wrocław NIP:8992772393, KRS: 0000572859, REGON: 362335585
 3. Uczestnik – osoba fizyczna dopuszczona do udziału w wydarzeniu sportowym, spełniająca wszelkie formalności zawarte w Regulaminie lub/oraz na Stronie Internetowej www.survivalrace.pl
 4. Przeszkody – utrudnienia na trasie biegu, urozmaicające wydarzenie sportowe, występujące w dwóch typach – naturalne (takie jak: bagna, zbiorniki wodne, plaże, wzniesienia, drzewa itp) oraz sztuczne (takie jak: konstrukcje rusztowaniowe, przeszkody linowe, mentalne, dmuchane itp.)
 5. Strona Internetowa www.survivalrace.pl, z wszelkimi podstronami odsyłającymi do treści należących do Organizatora.
 6. Formuła biegu rodzaj startu, różniący się względem pozostałych zasadami dot. wieku Zawodników, pomiaru czasu, pokonywania przeszkód oraz innymi, wskazanymi przez Organizatora. Wyróżniamy formuły: Survival Race, Survival Race „Legend”, Survival Race Junior oraz Survival Race Kids.

 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Survival Race to Wydarzenia sportowe odbywające się na terenie całej Polski. Dokładne miejsca, terminy oraz dokładne szczegóły dot. aktualnych startów dostępne są na Stronie Internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników biegu Survival Race.

 

TRASA BIEGU I PRZESZKODY

 1. Formuła Survival Race: dystans do pokonania to kolejno: ok. 3 km, 6 km lub 12 km (z możliwym odchyleniem 1,5 km).

Formuła Survival Race Junior: dystans do pokonania to ok. 3 km (dokładny dystans w obrębie od 2,0 km do 4,0 km).

Formuła Survival Race Kids: dystans do pokonania to kolejno: ok. 0,7 km, 1,2 km lub 2,0 km (dokładny dystans w obrębie, kolejno od 0,5 do 0,8 km, od 0,9 do 1,5 km lub od 1,7 do 2,3 km).

 1. Na trasie rozstawione będą przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych, a także współpracy między uczestnikami. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały uczestników biegu, sprawdzając m.in. ich wytrzymałość, siłę, koordynację ruchową czy umiejętność współpracy.
 2. Start biegu odbędzie się w wydzielonej strefie startu. W zależności od liczby zgłoszeń uczestnicy będą startować w grupach (tkz. falach) z 15 minutowym odstępem między startem poszczególnych grup.
 3. W miejscach niezbędnych trasa zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą ostrzegawczą lub barierkami).
 4. Pominięcie lub niezaliczenie przeszkód związane jest z obowiązkiem wykonania burpees – 10 dla kobiet oraz 20 dla mężczyzn, lub innego zadania karnego przygotowanego przez Organizatora – zapis nie dotyczy zawodników startujących w serii “Legend”, formuł Junior oraz KIDS.
 5. Uczestnicy startujący w serii “Legend” zobowiązani są do przestrzegania odmiennych zasad uczestnictwa. Zbiór zasad dostępny jest oficjalnej stronie internetowej www.survivalrace.pl Pominięcie lub niezaliczenie przeszkód przez Uczestników formuły Junior związane jest z obowiązkiem wykonania burpees – 5 powtórzeń. Uczestnicy formuły Kids nie ponoszą konsekwencji pominięcia lub niezaliczenia przeszkód.
 6. Kara będzie realizowana poprzez zatrzymanie uczestnika przez członka obsługi biegu i liczeniu wykonanych burpees w pobliżu pominiętej przeszkody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników biegu doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód w ramach Survival Race.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu, trasy i rodzaju przeszkód.
 9. Na terenie miasteczka będzie możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji oraz konkursy przygotowane przez sponsorów. Uczestnicy oraz kibice biorący w nich udział, robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne uczestników konkursów oraz korzystających z dodatkowych atrakcji.

 

 POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie indywidualnego chipu pomiarowego każdego z uczestników. Czas przebiegnięcia trasy będzie określany na podstawie godziny startu i dotarcia do mety danego uczestnika. Nie dotyczy to Uczestników w formule Survival Race KIDS, gdzie pomiar czasu nie występuje.
 2. Zgubienie chipu pomiarowego na trasie biegu wiąże się z definitywną dyskwalifikacją biegnącego i nieuwzględnieniem go w klasyfikacji wyników.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewskazania wyniku czasowego zawodników, w przypadku problemów technicznych systemu pomiaru czasu wynikających ze zgubienia bądź nieoddania chipu pomiarowego, awarii mechanicznych komponentów systemu pomiaru czasu.
 4. Wyłącznie Uczestnicy zapisani w falach “Legend” dla dystansów 3 km, 6 km i 12 km oraz Uczestnicy formuły Survival Race Junior będą mogli ubiegać się o nagrody za najszybsze pokonanie trasy. Start w pozostałych falach wyklucza z możliwości wygrania nagród wręczanych za wyniki czasowe, nawet w przypadku osiągnięcia lepszego czasu niż startujący w fali “Legend”.
 5. Nagradzane będą trzy najszybsze wyniki czasowe: w Formule Legend dla dystansów 3km, 6km i 12km w kategoriach: damskiej, męskiej, w Formule Survival Race w kategorii grupowej, w formule Junior w kategorii open. Wyniki podane zostaną za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’u wydarzenia najpóźniej do 10 dni po zakończeniu każdej z imprez.
 6. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie pomiaru czasu, w przypadku klasyfikacji grupowej (jeżeli taka będzie przeprowadzana) pod uwagę brana jest średnia 5 najlepszych czasów w danej drużynie.
 7. Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w ciągu 14 dni roboczych od oficjalnego ogłoszenia wyników biegu.
 8. Nie zgłoszenie się zwycięzcy po odbiór nagrody w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników skutkuje utratą możliwości roszczeń do niej.
 9. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu uczestnictwa w Wydarzeniu Sportowym: – Formuła Survival Race oraz Survival Race Legend dla trasy: 3 kilometrowej wynoszący 2 godziny, – 6 kilometrowej wynoszący 3 godziny, – 12 kilometrowej wynoszący 4 godziny. Formuła Survival Race Junior dla trasy 3 kilometrowej wynoszący 2 godziny. Formuła Survival Race Kids dla trasy: 700 metrowej wynoszący 30 minut , – 1200 metrowej wynoszący 45 minut, – 2 kilometrowej wynoszący 60 minut.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu, zmiany w sposobie naliczania kar za pominięcie przeszkód oraz zmian w nagradzaniu i klasyfikowaniu poszczególnych kategorii.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji uczestników, którzy rażąco łamią regulamin i zasady fair play podczas pokonywania trasy biegu Survival Race.

 

WARUNKI I UCZESTNICTWO W SURVIVAL RACE

 1. Prawo startu w Survival Race (z zastrzeżeniem do ust. 1a) mają:
   1. osoby pełnoletnie
   2. osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 16 rok życia i będą mieć podpisaną przez opiekunów prawnych zgodę na start (którą dostarczą organizatorom podczas weryfikacji w Biurze Zawodów),
   3. osoby niepełnoletnie między 13, a 16 rokiem życia, które oprócz posiadanej pisemnej zgody pobiegną razem z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz osoby, które:
    1. Najpóźniej do trzech dni przed wydarzeniem lub przed wyczerpaniem limitu miejsc zgłoszą uczestnictwo w biegu Survival Race poprzez poprawną rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i dokonają odpowiedniej dla terminu oraz charakteru uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online.
    2. W dniu wydarzenia dokonają wpłaty kwoty wpisowej w sklepie SR na terenie imprezy oraz rejestracji w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega, że opcja ta nie będzie dostępna w razie wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.
    3. W dniu wydarzenia, najpóźniej 1 godzinę przed startem zgłoszą się do Biura Zawodów w celu weryfikacji danych i odebrania pakietu startowego, a także złożą wypełnione i podpisane oświadczenie przy czym:
     1. Oświadczenie zawiera informację o dopuszczającym do startu stanie zdrowia, deklarację o starcie w Survival Race na własną odpowiedzialność, akceptację regulaminu, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika imprezy i wykorzystanie wizerunku.
     2. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z dyskwalifikacją uczestnika.
     3. W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację, paszport lub prawo jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: kserokopię dokumentu tożsamości osoby startującej w biegu (do wglądu dla Organizatora), wypełnione i podpisane upoważnienie oraz oświadczenie podpisane przez osobę reprezentowaną.
     4. Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do startu.

1a. Prawo do startu w formułach:

   1. Survival Race Kids mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 3 lata i nie więcej niż 13 lat,
   2. Survival Race Junior mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 14 lat i nie więcej niż 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w biurze zawodów oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych (obowiązkowe potwierdzenie tożsamości opiekuna wymusza osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości ze zdjęciem), potwierdzające zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu. Wzory oświadczeń dostępne są na Stronie Internetowej Organizatora.

 1. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik lub opiekun prawny uczestnika oświadcza, że:
   1. Bierze udział lub zezwala na udział w Survival Race na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
   2. Uczestnik posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu.
   3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
   4. Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika oficjalnym partnerom i sponsorom wydarzenia (lista partnerów i sponsorów dostępna u Organizatora, po zgłoszeniu listownym wysłanym na adres Organizatora lub mailowo na adres [email protected]).
   5. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, udzielając tym samym Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm) oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 1. Limit miejsc w wydarzeniu sportowym w formułach Survival Race oraz Survival Race Legend wynosi: 10 000 osób. W formule Survival Race KIDS wynosi: 5 000 osób. W formule Survival Race Junior wynosi: 5 000 osób.
 1. Uczestnicy (z wyłączeniem formuły Survival Race Kids gdzie klasyfikacje nie występują) klasyfikowani będą w jednej ze wskazanych kategorii:
   1. Kategoria żeńska
   2. Kategoria męska
   3. Kategoria grupowa (o ile organizator tak zadecyduje) bez podziału na damską i męską , przy czym, aby zostać zakwalifikowanym do tej kategorii grupa musi liczyć minimum 5 osób
 1. Limit minimalny do uznania danej kategorii to odpowiednio: 5 poprawnie zgłoszonych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnego limitu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych kategorii i klasyfikacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnego limitu zapisów.

REJESTRACJA I OPŁATA

 1. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu Survival Race jest poprawne zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeń dostępnego na oficjalnej stronie zapisów: www.survivalrace.pl oraz dokonania odpowiedniej opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online.
 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość doliczenia 1,5% wartości zakupu jako opłaty manipulacyjnej dla obsługi płatności online. Opłata ta nie podlega zwrotowi, chyba, że kupujący skorzysta z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odstępuje od umowy zawartej na odległość.
 3. Zapisy online na Survival Race rozpoczną się 28.11.2019, a daty zamknięcia zapisów dla poszczególnych wydarzeń dostępne będą na stronie Internetowej Organizatora.
 4. Jeżeli założony limit uczestników nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie również zapisanie się osobiście w Biurze Zawodów w dniu poszczególnych imprez (po uiszczeniu wpisowego w sklepie Survival Race).
 5. Przy rejestracji online organizator będzie akceptował wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.
 6. Opłata startowa zgodna z cennikiem wyświetlanym na Stronie Internetowej Organizatora (www.zapisy.survivalrace.pl/)
 7. Opłat za całą grupę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy.
 8. Każdy Uczestnik może złożyć wniosek za pośrednictwem specjalnego formularza o zwrot opłaty startowej (pomniejszonej o 1,5% opłaty manipulacyjnej), nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu biletu. Na 30 dni przed datą wydarzenia nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione bilety z powodu kosztów poniesionych za osobę startującą: w tym pakiet startowy, koszulkę i medal.
 9. Uczestnik nie ma obowiązku podania danych wszystkich członków grupy podczas inicjującej rejestracji grupowej online. Dane osób tworzących grupę należy podać najpóźniej odpowiednio do 21 dni przed wydarzeniem. Dla grup zapisanych na co najmniej 30 dni przed wydarzeniem, do 3 dni przed wydarzeniem dla grup zapisanych bliżej wydarzenia, w którym Uczestnik bierze udział.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot wpisowych w stosunku do kwot uprzednio podanych w regulaminie i za pośrednictwem wszystkich innych nośników informacji, przy czym:
   1. W przypadku podniesienia opłaty za uczestnictwo organizator nie będzie żądał dopłaty różnicy w kwotach od uczestników, którzy już dokonali opłaty.
   2. W przypadku obniżenia opłaty za uczestnictwo organizator nie będzie zwracał różnicy w kwotach uczestnikom, którzy już dokonali opłaty.
 12. Do 30 dni przed każdym z Wydarzeń istnieje możliwość przeniesienia opłaty za uczestnictwo na inną osobę, poprzez edycję danych osoby zarejestrowanej na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia. Po tym terminie nie będzie możliwości edycji danych. Przy czym:
   1. Osoby biorące udział w biegu w imieniu innego zarejestrowanego Uczestnika zostaną kategorycznie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uczestnictwa w biegu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty startowej.
   2. Osoby biorące udział w biegu w imieniu innego zarejestrowanego Uczestnika nie są objęte usługami zabezpieczenia medycznego podczas Wydarzenia, wszelkimi kosztami związanymi z pomocą medyczną zostanie obciążona osoba biorąca nieprawnie udział w Wydarzeniu.
   3. Na Uczestników przekazujących pakiet startowy osobom nieuprawnionym do startu może zostać nałożona nałożona kara finansowa z tytułu stwarzania zagrożenia zdrowia i życia innych uczestników Wydarzenia.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakup biletów w nieautoryzowanym miejscu, tj. poza domenami www.survivalrace.pl, www.survival-race.sklepy.pasejo.pl oraz sklepu SR podczas Wydarzenia.
 14. Faktura za wniesienie opłaty za uczestnictwo poprzez system płatności online będzie wystawiona na życzenie Uczestnika na wskazane przez niego dane.
 15. Uczestnik dokonujący zakupu biletów drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 16. W ramach opłaty za uczestnictwo każdy Uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów lub Biurze Zawodów KIDS (dla formuły Survival Race Kids) w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.
 17. Warunkiem wydania pakietu startowego jest weryfikacja zgłoszenia Uczestnika z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz złożenie podpisanej akceptacji warunków uczestnictwa i oświadczenia o stanie zdrowia dopuszczającym do startu w biegu, przy czym:
   1. W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport lub prawo jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: kserokopię dokumentu tożsamości osoby startującej w biegu, wypełnione i podpisane upoważnienie oraz oświadczenie będące akceptacją warunków uczestnictwa i oświadczenie o stanie zdrowia dopuszczającym do startu w biegu osoby reprezentowanej.
   2. Uczestnikom, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostanie wydany pakiet startowy.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do nie posiadania pożądanych rozmiarów koszulek stanowiących część pakietów startowych dla uczestników w formułach Survival Race oraz Survival Race Legend, których zgłoszenie dokonane zostanie do trzech tygodni lub później przed dniem imprezy lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 19. W opłacie za uczestnictwo nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 20. W przypadku, w którym wydarzenie nie odbędzie się wskutek zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, w tym w szczególności wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, strajków, decyzji administracyjnych, żałoby narodowej, wypadków komunikacyjnych lub innych przejawów siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonywania zwrotów opłat wpisowych uczestnikom.

 

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie obiektu, na którym odbędzie się Survival Race zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:
   1. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu,
   2. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę,
   3. Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w wyścigu,
   4. Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora;
 2. Ponadto, uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie obiektu, w którym odbędzie się Survival Race mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu.
 3. Organizator ma prawo usunąć z terenu, na którym odbywał się będzie Survival Race osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 4. Osoby przebywające na terenie imprezy Survival Race nie mogą stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego oraz innych.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania i po jego zakończeniu (ok. 30 minut od dobiegnięcia do mety osoby zamykającej trasę ostatniego startu w danym dniu Wydarzenia).
 6. Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu osób, wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu kategorycznie zakazuje się uczestnikom startu w butach kolcach lub butów z kolcami. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną zdyskwalifikowani i usunięci z trasy biegu bez możliwości ubiegania się o zwrot płatności za start.
 8. Mając na uwadze charakter Wydarzeń, Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości wystąpienia otarć, zadrapań, drobnych ran powierzchniowych oraz innych, wynikających z uwarunkowań terenów, na których odbywa się Wydarzenie. Warunki atmosferyczne podczas Wydarzeń mogą sprzyjać przemoczeniu, urazom kończyn lub wychłodzeniu organizmu. Odpowiedzialność za powstałe urazy ponosi Uczestnik lub Opiekun Prawny Uczestnika.
 9. W trosce o zabezpieczenie startujących, Organizator daje możliwość wykupienia każdemu Uczestnikowi, który w dniu wydarzenia ma ukończone co najmniej 18 lat, a nie więcej niż 75 lat, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas Wydarzenia, ubezpieczenia od kosztów rehabilitacyjnych oraz ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA, przy czym Organizator zastrzega:
   1. Uczestnik decydując się na wykupienie ubezpieczenia, zawiera umowę z TU EUROPA, Organizator nie jest Stroną przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu ubezpieczenia przez Uczestnika.
   2. Wykupienie ubezpieczenia jest dodatkowo płatne wg. stawek wskazanych na stronie Ubezpieczyciela www.tueuropa.pl.
   3. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków nie jest wliczone w koszt zakupu biletu uczestnictwa w Survival Race.
   4. Wykupienie Ubezpieczenia jest dobrowolne, Uczestnik sam decyduje o zakupie Ubezpieczenia oraz jego zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za świadczenia oraz ich egzekucję przez TU Europa.

 

OCHRONA ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Uczestnicy, Opiekunowie Prawni Uczestników oraz kibice biegu Survival Race wyrażają zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach foto/video z Wydarzeń zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
 2. Uczestnik lub Opiekun Prawny zezwala Organizatorowi na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika poprzez:
   1. Utrwalenie oraz rozpowszechnianie dostępnymi technikami,
   2. Udostępnianie sponsorom oraz partnerom Wydarzeń materiałów z utrwalonym wizerunkiem, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera dotyczącej jego udziału w imprezie,
   3. Publiczne prezentację materiałów zawierających wizerunek Uczestnika za pośrednictwem, telewizji, prasy, stron Internetowych, materiałów drukowanych (w tym ulotek, plakatów, billboardów i innych).
 3. W rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych powyższe oświadczenie Uczestnika jest traktowane jako oświadczenie woli. Zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej, w związku z czym zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po zrealizowaniu Wydarzenia.
 4. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO, gdyż odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który mówi: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Przekazanie i zamiana własnego chipu z numerem startowym innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w biegu Survival Race.
 2. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres Organizatora lub e-mail: [email protected] rozpatrywane będą w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia.
 3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników, na adres e-mail: [email protected] Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
 4. Podczas biegu z przeszkodami Survival Race wszyscy Uczestnicy muszą posiadać chipy z numerem startowym, najlepiej przymocowane do buta, za pomocą sznurówki. Zgubienie lub usunięcie numeru startowego grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania pakietu startowego Uczestnikom wyłącznie w dniu Wydarzenia, na który zakupili bilet startu, w godzinach pracy biura zawodów Survival Race. Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym nie będzie możliwe.
 7. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia cennych rzeczy (o wartości nieprzekraczającej 500 zł) w depozycie.
   1. Organizator bierze odpowiedzialność za rzeczy w nim pozostawione.
   2. Za depozyt będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 5 zł od osoby.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w Survival Race.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia lub przełożenie terminu i zmiany miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w biegu Survival Race.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Array ( [ID] => 4730 [key] => field_5f8ed573173a8 [label] => Instagram - galeria [name] => insta_gallery [prefix] => acf [type] => repeater [value] => Array ( [0] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4678 [id] => 4678 [title] => 2017-014 [filename] => 2017-014.jpg [filesize] => 118363 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2017-014/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2017-014 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:48:50 [modified] => 2020-10-12 14:48:50 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [1] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4698 [id] => 4698 [title] => 2017-002 [filename] => 2017-002.jpg [filesize] => 126932 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2017-002/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2017-002 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:49:14 [modified] => 2020-10-12 14:49:14 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [2] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4643 [id] => 4643 [title] => 2016-011 [filename] => 2016-011.jpg [filesize] => 200249 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2016-011/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2016-011 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:45:07 [modified] => 2020-10-12 14:45:07 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [3] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4537 [id] => 4537 [title] => 2018-021 [filename] => 2018-021.jpg [filesize] => 65008 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2018-021/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2018-021 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 13:10:27 [modified] => 2020-10-12 13:10:27 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [4] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4488 [id] => 4488 [title] => 2019-001 [filename] => 2019-001.jpg [filesize] => 62588 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2019-001/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2019-001 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 12:37:34 [modified] => 2020-10-12 12:37:34 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) ) [menu_order] => 18 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 6 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [collapsed] => [min] => 0 [max] => 0 [layout] => table [button_label] => [_name] => insta_gallery [_valid] => 1 [sub_fields] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 4731 [key] => field_5f8ed676cc442 [label] => Zdjęcie [name] => img [prefix] => acf [type] => image [value] => [menu_order] => 0 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [return_format] => array [preview_size] => medium [library] => all [min_width] => [min_height] => [min_size] => [max_width] => [max_height] => [max_size] => [mime_types] => [_name] => img [_valid] => 1 ) [1] => Array ( [ID] => 4732 [key] => field_5f8ed67ecc443 [label] => Link [name] => link [prefix] => acf [type] => url [value] => [menu_order] => 1 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [_name] => link [_valid] => 1 ) [2] => Array ( [ID] => 4733 [key] => field_5f8ed68fcc444 [label] => Tytuł [name] => title [prefix] => acf [type] => text [value] => [menu_order] => 2 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [prepend] => [append] => [maxlength] => [_name] => title [_valid] => 1 ) [3] => Array ( [ID] => 4734 [key] => field_5f8ed696cc445 [label] => Podtytuł [name] => subtitle [prefix] => acf [type] => text [value] => [menu_order] => 3 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [prepend] => [append] => [maxlength] => [_name] => subtitle [_valid] => 1 ) ) )

Nam też się czasami zdarza “cheat day”, dlatego pozwalamy sobie używać “ciasteczek” - wszystko zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zgoda