Warunki Uczestnictwa

REGULAMIN CYKLU IMPREZ TURYSTYCZNYCH “SURVIVAL RACE CAMP FOR KIDS 2022” 

INFORMACJA EPIDEMIOLOGICZNA

 1. Organizator informuje, że wszystkie obozy sportowo-rekreacyjne Survival Race Camp zostały dostosowane zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku. Szczegółowe wytyczne można poznać klikając TUTAJ.

CELE IMPREZY 

 1. Rozpowszechnianie i popularyzacja obozów sportowych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu przez dzieci i młodzież.
 2. Popularyzowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie zróżnicowanych akcji charytatywnych wspierających fundacje, ośrodki pomocy i inne instytucje działające na terenie Polski.

ORGANIZATOR 

Polska Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu AKARA ul. Nowa 8/13, Wrocław 50-082 NIP: 8992778473 KRS: 0000502283 REGON: 022437470

DEFINICJE 

 1. Impreza turystyczna –obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat.
 2. Organizator –Polska Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu AKARA ul. Nowa 8/13, Wrocław 50-082 NIP: 8992778473 KRS: 0000502283 REGON: 022437470
 3. Klient – ​osoba pełnoletnia będąca rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika;
 4. Uczestnik osoba niepełnoletnia, spełniająca wszelkie formalności zawarte w Regulaminie lub/oraz na Stronie Internetowej​ ​www.survivalrace.pl​/obozy
 5. Strona Internetowa ​www.survivalrace.pl​/obozy, z wszelkimi podstronami odsyłającymi do treści należących do Organizatora.
 6. Opłata wpisowa – ​należność finansowa ustalona między Organizatorem a Klientem, pokrywająca koszt udziału Uczestnika w Imprezie turystycznej.
 7. Karta Kwalifikacyjna uczestnika – ​zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, dokument gromadzący informacje niezbędne dla udziału Uczestnika w Imprezie turystycznej
 8. Wychowawca – ​pedagog pełniący opiekę nad niepełnoletnimi Uczestnikami w trakcie trwania Imprezy turystycznej.
 9. Ośrodek – ​wybrane przez Organizatora miejsce odbywania Imprezy turystycznej, spełniające wymagania Straży Pożarnej, Państwowa Inspekcja Sanitarnej oraz Kuratorium Oświaty.
 10. Umowa – ​dokument potwierdzający warunki finansowe oraz zobowiązania stron pomiędzy Klientem a Organizatorem, dotyczący udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej.

TERMIN I MIEJSCE 

 1. Survival Race Camp 2021 to obozy sportowo-rekreacyjne odbywające się na terenie całej Polski. Dokładne miejsca, terminy oraz dokładne szczegóły dot. aktualnych imprez turystycznych dostępne są na Stronie Internetowej. 

WARUNKI I UCZESTNICTWO W SURVIVAL RACE CAMP 2022 

 1. Prawo startu w Survival Race Camp 2022 mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej mają ukończone co najmniej 7 lat i nie więcej niż 14 lat.
 2. Warunkami uczestnictwa są:
  1. uregulowanie ustalonej przez Organizatora opłaty wpisowej najpóźniej trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, bądź w ciągu jednego (1) dnia od zgłoszenia na mniej niż trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną.
  2. złożenie u Organizatora oświadczenia oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika, podpisanych przez Klienta (obowiązkowe potwierdzenie tożsamości opiekuna/rodzica wymusza osobiste stawiennictwo z dokumentem tożsamości ze zdjęciem), potwierdzające zgodę na uczestnictwo w Imprezie turystycznej. Wzory dokumentów dostępne są na Stronie Internetowej Organizatora.
  3. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w Imprezie turystycznej, każdy Klient oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:
   1. Uczestnik Imprezy turystycznej zobowiązuje stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawców.
   2. Najpóźniej trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, bądź w ciągu jednego (1) dnia od zgłoszenia na mniej niż trzydzieści (30) dni przed Imprezą turystyczną, przekaże Organizatorowi Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika (czytelny i podpisany skan drogą elektroniczną lub oryginał pocztą), z zastrzeżeniem, iż: 
    1. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania Imprezy turystycznej (np. zażywanie leków, uczulenia, specjalistyczna dieta, itp..) muszą być wpisane do Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, bądź trwale do niej dołączone.
    2. Klient odpowiada za przekazanie Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do zapewnienia uczestnikowi właściwej opieki, oraz w szczególności ponosi odpowiedzialność za dobór Imprezy turystycznej adekwatnie do wieku i stanu zdrowia uczestnika.
    3. Brak Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika uniemożliwia przejęcie opieki nad uczestnikiem przez wychowawcę – Klient musi w takiej sytuacji samodzielnie przetransportować Uczestnika na teren Imprezy turystycznej wraz z wypełnioną Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika. c.
   3.  Uczestnik posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie turystycznej, z zastrzeżeniem, iż:
    1. Organizator nie zapewnia opieki Uczestnikom wymagającym wyższych niż minimalne, kwalifikacji wychowawców (przypadki niepełnosprawności, dysfunkcji, przypadłości, itp.).
    2. Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    3. Klient powinien upewnić się przed podpisaniem umowy, czy opieka taka będzie przez Organizatora zapewniona i czy ośrodek jest odpowiednio przystosowany. Zobowiązanie do szczególnej opieki musi mieć formę pisemną. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji Uczestnika wymagającego szczególnej opieki w sytuacji braku kadry o odpowiednich kwalifikacjach. Skutki zatajenia informacji istotnych dla bezpiecznego pobytu obciążają Klienta i będzie on wezwany do niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy turystycznej.
   4.  Uczestnik bezwzględnie będzie stosować się do poleceń wychowawców i zasad porządkowych przyjętych w placówkach oświatowych, oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca Imprezy turystycznej. W szczególności zabronione jest picie alkoholu, palenie tytoniu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne oddalanie z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Imprezy turystycznej oraz używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
   5. W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 3 ppkt 1,4, Uczestnik może zostać wykluczony z dalszego uczestnictwa w Imprezie turystycznej, a Klient będzie wezwany do niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy turystycznej. W wypadku odmowy Organizator może przekazać Uczestnika miejscowym służbom porządkowym i opiekuńczym, na co Klient wyraża zgodę. Klient, jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej (Uczestnika) akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego.
   6. Klient odpowiada za wyrządzone przez Uczestnika szkody, za które ma obowiązek zapłacić niezwłocznie. W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody Uczestnicy Wydarzeń zajmujący wspólnie miejsce noclegowe (domek, pawilon, pokój) odpowiadają za jego stan solidarnie (koszt dzielony jest po równo na wszystkich).
   7. Klient jako rodzic/opiekun prawny uczestnika biorącego udział w Imprezie turystycznej wyraża zgodę na jego udział we wszystkich formach aktywności opisanych w ofercie imprezy, świadomy jest również ryzyka związanego z uprawianiem sportów urazowych (bieg terenowy, wspinaczka, jazda na rowerze itd).
   8. Wielkość bagażu Uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca, odmówić zabrania nadbagażu. Bagaż należy opisać imieniem i nazwiskiem.
   9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które Uczestnik zabierze ze sobą na wypoczynek – istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy u wychowawcy (pieniądze podzielone na banknoty do wydawania każdego dnia) – pieniądze można zdeponować bezpośrednio przed wyjazdem na Imprezę turystyczną.
   10. Bagaż lub sprzęt powierzony Organizatorowi, o wartości przewyższającej 500 zł, musi być zgłoszony Organizatorowi osobno. Organizator ma prawo odmówić przejęcia pieczy nad bagażem lub sprzętem większej wartości, jeśli nie został on dodatkowo ubezpieczony przez Klienta lub nie ma warunków do jego przechowywania (dotyczy również elektroniki użytkowej).
   11. Klient proszony jest o ograniczenie kontaktu telefonicznego z uczestnikami do godzin popołudniowych, pomiędzy obiadem a blokiem zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo przejmowania do depozytu telefonów komórkowych uczestników itp. urządzeń zakłócających ciszę nocną lub dezorganizujących zajęcia, na co Klient podpisując umowę wyraża zgodę. Telefony komórkowe przejęte do depozytu wydawane będą w czasie pomiędzy pomiędzy obiadem a blokiem zajęć. Adresy ośrodków oraz telefony kontaktowe na Imprezie Turystycznej znajdują się na stronie www.survivalrace.pl/obozy/kontakt oraz w treści umów.
   12. Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika oficjalnym partnerom i sponsorom Imprezy turystycznej (lista partnerów i sponsorów dostępna u Organizatora, po zgłoszeniu listownym wysłanym na adres Organizatora lub mailowo na adres [email protected]).
   13. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
   14. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, udzielając tym samym Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm) oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

TRANSPORT UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

 1. Organizator daje możliwość wykupienia Uczestnikowi miejsca w transporcie zbiorczym w drodze do miejsca odbywania Imprezy turystycznej oraz w drodze powrotnej.
 2. Wykupienie miejsca w transporcie jest nieobowiązkowe. Klient ma możliwość zorganizowania transportu Uczestnika we własnym zakresie.
 3. Środek transportu uzależniony jest od miejsca odbioru i dostarczenia Uczestnika oraz liczby uczestników podróżujących z danego miejsca. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż przyjęte przez Organizatora minimum dla transportu autokarem, Organizator zastrzega sobie możliwość przewozu Uczestników następującymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, PKP, PKS. W przypadku transportu z innych miast niż Wrocław i Poznań, Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ruchu wahadłowego, tj. użycia dwóch różnych środków transportu, np. Warszawa – Poznań transport PKP, Poznań – miejsce odbywania Imprezy turystycznej transport autokarem.
 4. Uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę co najmniej jednego Wychowawcy podczas podróży.
 5. Wstęp do busa przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem do środka transportu wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości lub legitymacją szkolną z danymi osobowymi podanymi w umowie.

WARUNKI ZMIAN ORAZ REZYGNACJI (ROZWIĄZANIE UMOWY) 

 1. Rozwiązanie lub zmiana umowy przez Klienta może nastąpić w każdym momencie i musi posiadać formę pisemną. Na zasadzie wyjątku brak wpłat w terminach określonych w umowie oznacza niedotrzymanie warunków umowy skutkujące jej rozwiązaniem z winy Klienta, o czym Klient zostanie powiadomiony po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty drogą mailową. 2. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia doręczonego do Organizatora drogą mailową (czytelny i podpisany skan) lub pocztą na adres siedziby organizatora. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora odstępnego, którego zryczałtowana wysokość wynosi: 
 2. 590 zł dla rezygnacji do 90 dni przed Imprezą turystyczną, b. 50% pełnej kwoty udziału dla rezygnacji do 45 dni przed Imprezą turystyczną, c. 75% pełnej kwoty udziału dla rezygnacji do 30 dni przed Imprezą turystyczną, d. 100 % pełnej kwoty udziału dla rezygnacji poniżej 30 dni przed Imprezą turystyczną 3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych lub treści świadczeń objętych umową, z zastrzeżeniem, iż: zmiana danych osobowych do 30 dni przed Imprezą turystyczną będzie bezpłatna b. poniżej 30 dni przed Imprezą turystyczną przy zmianie danych osobowych będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 300 zł. z zastrzeżeniem, iż: osoba zastępująca Uczestnika musi być w zbliżonym wieku i tej samej płci, co uczestnik rezygnujący.

WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEDOGODNOŚCI) 

 1. Klient lub/i Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy turystycznej. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Niezgodność można zgłosić na miejscu przedstawicielowi Organizatora, w formie pisemnej. 2. Po zakończeniu Imprezy turystycznej zgłoszenie niezgodności zawierające wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania należy złożyć mailowo bądź listownie bezpośrednio Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej. Zgłoszenie po tym terminie może istotnie utrudnić ustalenie stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji. 

WARUNKI WYSTAWIANIA FAKTUR VAT 

 1. Klient dokonujący opłaty wpisowej drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. 2. Faktura będzie wystawiona na życzenie Uczestnika na wskazany przez niego adres mailowy. 3. Treść faktury obejmuje informację o rodzaju usługi (udział w obozie sportowym) oraz nazwisko i imię uczestnika. Nabywcą wskazanym na fakturze jest osoba podana podczas

rezerwacji przez Klienta, osoba płatnika nie jest wykazywana. Zgodnie z przepisami (Art. 106e. Ustawy o VAT) faktura nie zawiera pieczęci ani podpisu wystawcy. 

DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu AKARA ul. Nowa 8/13, Wrocław 50-082.
 2. Dane osobowe, które Klient przekazuje Polskiej Fundacji Na Rzecz Promocji Sportu AKARA w związku z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczania i przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podstawą prawną przetwarzania są:
  1. zgoda Klienta, wyrażana również w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarowanych podczas rezerwacji imprezy turystycznej;
  2. niezbędność posiadania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 5.  Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów o usługi turystyczne oraz konsekwencji prawnych z nich wynikających. Przetwarzane są następujące dane klientów i uczestników: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, oraz data urodzenia uczestnika, nr PESEL i informacje o szczepieniach i zaleceniach odnośnie opieki nad jego zdrowiem (Karta uczestnika wypoczynku zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży). Podanie danych osobowych Klienta i uczestników jest dobrowolne, ale konieczne z powodu wymogów prawnych oraz niezbędności dla zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej.
 6. W celu realizacji obowiązków prawnych (np. meldunkowego) oraz świadczeń zawartych w umowie o udział w imprezie turystycznej niezbędne dane mogą być przekazywane organom publicznym oraz podwykonawcom usług turystycznych (ośrodki wypoczynkowe, służba zdrowia, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty wspomagające obsługę informatyczną Systemu Rezerwacji On-line, biuro rachunkowe obsługujące księgowość Administratora itd.), na co Klient w imieniu swoim i zgłoszonych uczestników również wyraża zgodę zawierając umowę.
 7. Klient przekazując dane osobowe wyraża jednocześnie zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę/zgody na przetwarzanie danych Klient może w każdej chwili w całości bądź częściowo odwołać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, informując o tym Administratora drogą mailową na [email protected] lub w inny prawnie skuteczny sposób. Klient ma również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Do realizacji umowy i w sprawach nieuregulowanych w umowie oraz do definicji pojęć użytych w umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Polska Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu AKARA (zwana dalej Biurem Podróży) będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Biuro Podróży posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro Podróży stało się niewypłacalne. 

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL 

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje: Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej. 

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. 

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym. 

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. 

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty. 

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. 

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą. 

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie. 

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. 

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. 

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 2361 

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Biuro Podróży wykupiło zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A z siedzibą w Warszawie,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 1070006155 Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław; e-mail: [email protected]; 71/ 770 41 17, jeżeli z powodu niewypłacalności Biura Podróży, dojdzie do odmowy świadczenia usług. 

Dyrektywa (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Array ( [ID] => 4730 [key] => field_5f8ed573173a8 [label] => Instagram - galeria [name] => insta_gallery [prefix] => acf [type] => repeater [value] => Array ( [0] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4678 [id] => 4678 [title] => 2017-014 [filename] => 2017-014.jpg [filesize] => 118363 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2017-014/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2017-014 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:48:50 [modified] => 2020-10-12 14:48:50 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-014.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [1] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4698 [id] => 4698 [title] => 2017-002 [filename] => 2017-002.jpg [filesize] => 126932 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2017-002/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2017-002 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:49:14 [modified] => 2020-10-12 14:49:14 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2017-002.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [2] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4643 [id] => 4643 [title] => 2016-011 [filename] => 2016-011.jpg [filesize] => 200249 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2016-011/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2016-011 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 14:45:07 [modified] => 2020-10-12 14:45:07 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2016-011.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [3] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4537 [id] => 4537 [title] => 2018-021 [filename] => 2018-021.jpg [filesize] => 65008 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2018-021/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2018-021 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 13:10:27 [modified] => 2020-10-12 13:10:27 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2018-021.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) [4] => Array ( [img] => Array ( [ID] => 4488 [id] => 4488 [title] => 2019-001 [filename] => 2019-001.jpg [filesize] => 62588 [url] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [link] => https://survivalrace.pl/galeria/attachment/2019-001/ [alt] => [author] => 5 [description] => [caption] => [name] => 2019-001 [status] => inherit [uploaded_to] => 4428 [date] => 2020-10-12 12:37:34 [modified] => 2020-10-12 12:37:34 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://survivalrace.pl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1000 [height] => 667 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-300x200.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 200 [medium_large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001-768x512.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 512 [large] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [large-width] => 1000 [large-height] => 667 [1536x1536] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [1536x1536-width] => 1000 [1536x1536-height] => 667 [2048x2048] => https://survivalrace.pl/wp-content/uploads/2020/10/2019-001.jpg [2048x2048-width] => 1000 [2048x2048-height] => 667 ) ) [link] => https://survivalrace.pl/galeria/ [title] => [subtitle] => ) ) [menu_order] => 18 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 6 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [collapsed] => [min] => 0 [max] => 0 [layout] => table [button_label] => [_name] => insta_gallery [_valid] => 1 [sub_fields] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 4731 [key] => field_5f8ed676cc442 [label] => Zdjęcie [name] => img [prefix] => acf [type] => image [value] => [menu_order] => 0 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [return_format] => array [preview_size] => medium [library] => all [min_width] => [min_height] => [min_size] => [max_width] => [max_height] => [max_size] => [mime_types] => [_name] => img [_valid] => 1 ) [1] => Array ( [ID] => 4732 [key] => field_5f8ed67ecc443 [label] => Link [name] => link [prefix] => acf [type] => url [value] => [menu_order] => 1 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [_name] => link [_valid] => 1 ) [2] => Array ( [ID] => 4733 [key] => field_5f8ed68fcc444 [label] => Tytuł [name] => title [prefix] => acf [type] => text [value] => [menu_order] => 2 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [prepend] => [append] => [maxlength] => [_name] => title [_valid] => 1 ) [3] => Array ( [ID] => 4734 [key] => field_5f8ed696cc445 [label] => Podtytuł [name] => subtitle [prefix] => acf [type] => text [value] => [menu_order] => 3 [instructions] => [required] => 0 [id] => [class] => [conditional_logic] => 0 [parent] => 4730 [wrapper] => Array ( [width] => [class] => [id] => ) [default_value] => [placeholder] => [prepend] => [append] => [maxlength] => [_name] => subtitle [_valid] => 1 ) ) )

Nam też się czasami zdarza “cheat day”, dlatego pozwalamy sobie używać “ciasteczek” - wszystko zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zgoda